Důl Jeroným

Vchod do Jeronýma Co znak znázorňuje Důl Jeroným se nachází u bývalé obce Litrbachy - Čistá, nedaleko silnice z Krásna do Podstrání. Hlubinně se zde začal cín dobývat na počátku šestnáctého století, o rýžovištích v jeho okolí jsou však zmínky už od století čtrnáctého. Rýžovalo se zejména na potoce Mühlbach, protékajícím pod Sklenným vrchem, Zinnbach, na jižním úpatí vrchu Rozhledy a také na potoce, vytékajícím v oblasti ústí štoly Jeroným. Tato rýžoviště byla vyřazena z provozu v roce 1581, kdy již byla naleziště téměř prázdná a ruda se dobývala už pouze důlním způsobem.
Cínové ložisko v Jeronýmu je vázáno na menší peň dvojslídné krušnohorské žuly a jeho zrudnění lze lokalizovat v malé hloubce pod povrchem, kde je také největší rozsah historických dobývek. Důl nikdy nedosáhl věhlasu a výtěžnosti podobných děl v Horním Slavkově a Krásně, ale pro svoji zachovalost v původní podobě patří mezi nejvýznamnější technické památky v Evropě. Svou rozlehlostí nemá obdoby ani v saských cínových revírech. Některé jeho komory dosahují délky třiceti, šířky deseti a výšky osmi metrů. V komorách jsou prokazatelné stopy po dobývací metodě "sázení ohněm" a je na nich zřetelný způsob práce, kterým byly provedeny - želízkem a mlátkem. Ve stěnách jsou vytesány kapličky na kahany.
Největší výtěžnost zaznamenal Jeroným koncem šestnáctého století, ve století sedmnáctém již byly veškeré doly v okolí Čisté ztrátové a těžilo se zde pouze z důvodů udržení statutu horního města. V roce 1847 jsou již doly na Čisté uváděny jako sešlé.
Prvním pokusem o znovuotevření dolu bylo vyzmáhání šachtice a štoly Jeroným v roce 1887. Bylo vytěženo asi 11 tun rudy a proveden úpravenský pokus, který dopadl příznivě. O následné těžbě ovšem nejsou zprávy, jisté je jen to, že v několika komorách se těžilo ještě v roce 1905.
V rove 1941 byla vyzmáhána jáma Jeroným a byly provedeny geologické, průzkumné vrty. Budoucí těžba se však nejevila jako rentabilní, a tak byl důl opět opuštěn.
V roce 1964 -1966 zde provedl výzkum Ústřední ústav geologický v Praze a na základě jeho závěrečné zprávy s výpočtem zásob bylo naleziště Sn, W rud na ložisku Čistá - Jeroným vyňato z evidence zásob vyhrazených ložisek ČR.
16. 2. 1990 byl důl Jeroným prohlášen Ministerstvem kultury za státem chráněnou kulturní památku a byl zapsán do státního seznamu kulturních památek.
V současnosti probíhají práce na zpřístupnění dolu veřejnosti. Hnacím motorem této myšlenky je především Nadace Georgia Agricoly, která na projekt shání peníze. Zatím se podařilo opravit přístupovou šachtici do dolu, zajistit jeho větrání, přivést sem elektřinu a zpřístupnit aslepoň některé podzemní prostory pomocí přechodů a dřevěných lávek. Důležitou součástí těchto prací bylo též vyčištění odvodňovací štoly, dokončené v roce 2006.
Záměrem je důl nejen zpřístupnit, ale také ho zapasovat do připravovaného projektu "hornického skanzenu", jehož podstatná část byla zpřístupněna veřejnosti 16. 10. 2004 a nachází se v bývalém dolu Vilém, který je součástí expozice hornického muzea v Krásně. Kdy ovšem bude jeho součástí i návštěva středověkého dolu je otázka, protože potřebné peníze stále chybí.

Začátkem ledna 2006 se v tisku objevily zprávy o záměru Karlovarského kraje, vybudovat v těsné blízkosti Jeronýma turistické centrum. Objekt by měl stát na místě bývalého statku u silnice na Podstrání a měl by mít ráz venkovského hospodářského dvora. Podle ředitele sokolovského muzea, které je garantem prací na zpřístupnění Jeronýma, je třeba vybudovat zázemí pro očekávaný zvýšený turistický ruch, po zpřístupnění dolu. V budově by měla být pokladna, šatny, kde se turisté před vstupem do podzemí převléknou, malé občersvení a prostory pro správce. Součástí komplexu se má stát také parkoviště a úschovna pro bicykly.
Celá věc je zatím ve fázi vytváření projektové dokumentace. Kraj požádal v roce 2006 Ministerstvo pro místní rozvoj o peníze z programu SROP, jeho žádost však nebyla přijata. Projekt, jenž nese název Česko - bavorský geopark, tak musí na peníze čekat do dalšího roku.

V květnu 2006 byly na Jeronýmu zastaveny veškeré práce z obligátního důvodu. Byly vyčerpány peníze přidělené na tento rok. Podařilo se alespoň vyčistit odvodňovací štolu, která se nachází na druhé straně silnice než portál, u paty mohutného hřbetu.
Další plánovanou akcí na tomto rozsáhlém důlním díle by mělo být propojení obou komplexů (do jednoho se vchází vstupním portálem a do druhého buďto odvodňovací štolou, nebo větrací šachtou).


Fotky z listopadového fárání v roce 2003
Vstupní chodba do Jeronýma z větrací šachty Chodba asi 55 metrů pod zemí Detail stropu chodeb Detail stop po ručním ražení chodeb želízkem a mlátkem Jezírko uvnitř dolu Chodba s kolejemi Důlní vozík Vytesané schůdky
Fotky z dubnového fárání v roce 2004
Barvičky v Jeronýmu (duben 2004) Detail ražení chodeb želízkem a mlátkem (duben 2004) detail stropu, očouzeného od sázení ohně (duben 2004) Detail vytesané kapličky na kahan (duben 2004) Netopýr velký, vyfocený v Jeronýmu (duben 2004) Skokan hnědý, 30 metrů pod zemí v Jeronýmu (duben 2004)
Fotky z květnového fárání v roce 2006
Portál odvodňovací štoly Jeroným (květen 2006) Mapa chodeb v dole Jeroným (květen 2006) Ručně ražená chodba  (květen 2006) Lišejníky v podzemí dolu Jeroným (květen 2006)
GPS (Vstupní portál) : N 50° 06.085´ E 12° 42.833´
( Elipsoid: WGS 84, formát souřadnic: hddd°mm.mmm´ )
Související odkazy:
Hornické muzeum v Krásně.
Zaniklé město Litrbachy.
Poslední aktualizace: